Choriomon 5000i

Choriomon 5000i

  • Scientific Name: Human chorionic gonadotrophine (HCG) 5000 i.u.
  • Drag Period: twice weekly
  • Type: Ampoules
  • Producing Company: ÇÓÊíÑÇÏ ÔÑßÉ ÝÑíÏ ÍÈíÈ æ ÔÑßÇå
Price: 55.97 SAR.

Related medicines

مصر السعودية الكويت عمان الامارات